Zaproszenie na V Wojewódzki Konkurs Plastyczny na plakat promujący czytelnictwo „Czytanie-polecam”

V Wojewódzki KONKURS PLASTYCZNY na plakat promujący czytelnictwo „Czytanie – polecam”

dla burs i internatów województwa lubelskiego w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin konkursu

Honorowy Patronat: Lubelski Kurator Oświaty

Patronat: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie im. Komisji Edukacji Narodowej

Organizator:

Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie

Grażyna Piotrowska – Dyrektor

Teresa Anna Rzepniewska – nauczyciel-bibliotekarz (pomysłodawca konkursu)

Dagmara Socha – nauczyciel-wychowawca

Cele:

 • włączenie się w ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa,
 • upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży,
 • uświadomienie znaczenia czytania dla rozwoju intelektu i osobowości człowieka,
 • uwrażliwianie młodzieży na wartości estetyczne, rozwijanie wyobraźni i uzdolnień plastycznych,
 • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży,
 • promocja szczególnie uzdolnionych autorów.

Uczestnicy:

 • młodzież z burs, internatów, placówek oświatowych województwa lubelskiego w wieku ponadgimnazjalnym,
 • każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę,
 • autorem jednego plakatu mogą być pojedyncze osoby oraz zespoły

Technika i forma prac:

 • warunkiem uczestnictwa jest utworzenie plakatu z zachowaniem specyfiki tej formy artystycznej,
 • prace powinny być oznaczone tytułem – hasłem promującym czytelnictwo (innym niż tytuł konkursu), w ocenie pracy uwzględniana będzie niepowtarzalność, pomysłowość hasła,
 • prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.), można też łączyć ze sobą różnorodne techniki,
 • wszystkie prace powinny zostać wykonane w formacie A-2,
 • prace należy opisać na odwrocie w następujący sposób:
  • imię i nazwisko autora
  • wiek uczestnika, klasa i nazwa szkoły oraz placówki kierującej pracę do konkursu
  • imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu kontaktowego

Termin: prace należy złożyć do dnia 7 kwietnia 2017 r. na adres:

Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie

ul. Popiełuszki 7, 20-052 Lublin

tel. 81-533-05-30, e-mail: lub

W pracach przesyłanych drogą pocztową data stempla pocztowego nie może przekroczyć terminu 7 kwietnia 2017 r. Prace złożone po w/w terminie nie wezmą udziału w konkursie.

Prawa autorskie: Nadesłane prace pozostają własnością Organizatora. Mogą one być nieodpłatnie wykorzystywane w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu i idei czytelnictwa.

Kryteria oceny prac:

 • zgodność z tematyką konkursu,
 • oryginalne ujęcie tematu,
 • inwencja twórcza,
 • estetyka pracy.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora (kwiecień 2017 r.). Terminem rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród jest 26 kwietnia 2017 r. Werdykt jury oraz wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej bursy. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Efektem konkursu będzie wystawa zorganizowana w Bursie Szkolnej Nr 1 w Lublinie.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie: www.kuratorium.lublin.pl oraz Organizatora konkursu: www.bs1.lublin.eu.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Organizator

Regulamin do pobrania

Plakat do pobrania