Bursa Szkolna Nr 1 znajduje się przy ul. Popiełuszki 7 w Lublinie w centrum miasta. Placówka dysponuje 2, 4, 5 i 6 – osobowymi pokojami dla dziewcząt i chłopców.

Bursa zapewnia bogatą ofertę organizacji czasu wolnego. Wychowankowie mają do dyspozycji profesjonalnie wyposażoną siłownię, salę bilardową, pracownię komputerową, salę fotograficzną, plastyczno – dekoratorską, salę muzyczną, strzelnicę pneumatyczną, bibliotekę, a także dwie uczelnie.

Wychowankowie w bursie mają możliwość aktywnie wykorzystać swój czas wolny, rozwijając swoje zainteresowania i zdolności, poprzez uczestnictwo w zajęciach różnorodnych sekcji, zespołów, klubów. Są to:

Sekcja zdrowotna

Opiekunowie: Iwona Sławińska, Tomasz Samolej, Artur Sobczak – profilaktyka zdrowego stylu życia (zdrowe żywienie, promocja zdrowia, relaksacja, zapobieganie stresom, treningi fitness, profilaktyka chorób zakaźnych, realizacja Programu Ekologicznego);

Sekcja sportowa, siłownia, bilard

Opiekun: Krzysztof Iwanicki, Michał Pilip, Artur Sobczak – organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych, wyjścia z młodzieżą na boisko „Orlik”, zajęcia na sali gimnastycznej. Organizacja Orlikowej Ligi Piłki Nożnej burs, internatów miasta Lublin;

Koło strzeleckie

Opiekun: Wiesław Bodo, Krzysztof Iwanicki –   szkolenie młodzieży w zakresie strzelania z broni pneumatycznej – broń długa i krótka (bursa posiada własną strzelnicę). Udział wychowanków w zawodach strzeleckich rangi miejskiej, powiatowej i wojewódzkiej. Organizacja zawodów w bursie. Treningi kształtują cechy charakteru i postawy związane z dyscypliną, samokontrolą i skupieniem uwagi;

Sekcja plastyczno-dekoratorska

Opiekunowie: Urszula Przybylska, Joanna Kulikowska, Iwona Kusik – rozwijanie zainteresowań plastycznych, wykonywanie gazetek, tablic, wystaw okolicznościowych, dekoracji, scenografii uroczystości, organizacja warsztatów plastycznych;

Klub wolontariatu

Opiekunowie: Katarzyna Kot, Iwona Sławińska, Tomasz Samolej, Monika Kowalska- uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Wychowankowie uczestniczą w licznych akcjach charytatywnych, które wspierając instytucje, fundacje m. in. „Szlachetna Paczka”, „Grosz do grosza”, „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Uczniowie służą pomocą potrzebującym koleżankom i kolegom udzielając korepetycji w ramach Koła Samopomocy w Nauce;

Sekcja muzyczna

Opiekunowie: Monika Kowalska, Michał Pilip, Aneta Waleniak – rozwój zdolności wokalnych i gry na instrumentach, przygotowywanie repertuaru muzycznego na uroczystościach wewnątrzbursowych i poza placówką, udział w konkursach muzycznych;

Sekcja bibliotekarska

Opiekun: Marzena Mitura – rozwijanie kompetencji czytelniczych młodzieży, udział w animacji życia kulturalnego placówki (wykonanie i organizacja gazetek, aktualizacja tablic, organizowanie uroczystości, wieczorów poezji i konkursów czytelniczych);

Sekcja fotograficzna

Opiekunowie: Katarzyna Kot, Monika Kowalska – rozwija zainteresowania fotograficzne. Wychowankowie uczestniczą w wyjściach plenerowych, warsztatach, wernisażach i konkursach organizowanych na terenie miasta zdobywając doświadczenie i odnosząc sukcesy;

Teatr profilaktyczny, klub profilaktyki (PaT)

Opiekunowie: Katarzyna Kot, Joanna Kulikowska  – PaT to program mody na życie bez uzależnień, profilaktyki rówieśniczej, destygmatyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej, brania odpowiedzialności za siebie i innych.  PaT to twórcza profilaktyka w działaniu bez fikcji i ulotek, w której młodzież bierze aktywny udział w spektaklach o tematyce dotyczącej zagrożeń i problemów z jakimi styka się na co dzień młody człowiek. Spektakle pokazują alternatywne możliwości i uczą asertywności;

Koło szachowe

Opiekun: Monika Kowalska, Michał Pilip – młodzież rozwija umiejętności koncentracji, logicznego i analitycznego myślenia pod okiem wykwalifikowanego trenera. Wychowankowie mają również możliwość zaprezentowania swoich umiejętności szachowych na turniejach, konkursach szachowych w placówce i na terenie miasta Lublin;

Koło pomocy w nauce z jęz. niemieckiego

Opiekun: Aneta Waleniak – nauka jęz. niemieckiego (rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, czytania i pisania, poszerzanie wiedzy gramatycznej, wzbogacanie słownictwa dotyczącego życia codziennego, korekta prac domowych przygotowanie do sprawdzianów, kartkówek).