Zasady kontynuacji zamieszkania i przeprowadzania postępowania

rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie

na rok szkolny 2023/2024

§ 1. Podstawa prawna:

Ustawa  Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.).

§ 2. Postanowienia ogólne:

 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
 • placówce – przez to należy rozumieć – bursę lub internat, dla której organem prowadzącym jest Miasto Lublin,
 • szkole – przez to należy rozmieć – szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową na terenie miasta Lublin,
 • kandydacie – należy rozumieć – osobę będącą uczniem klasy VII i VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkół artystycznych, w tym uczniem wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania lub słuchaczem kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 roku życia, ubiegającym się o przyjęcie do zamieszkania w bursie na wolne miejsce,
 • dyrektorze – przez to należy rozumieć – dyrektora placówki,
 • rekrutacji – przez to należy rozumieć – rekrutację do bursy i internatu na wolne miejsca na rok szkolny 2023/2024,
 • komisji rekrutacyjnej – przez to należy rozumieć – osoby powołane przez dyrektora bursy i internatu do prac związanych z rekrutacją,
 • wniosku kandydata – przez to należy rozumieć – wniosek o przyjęcie do bursy i internatu wraz z wymaganymi załącznikami,
 • placówce pierwszego wyboru – przez to należy rozumieć – bursę i internat, w której kandydat chciałby zamieszkać w pierwszej kolejności.
 • deklarację – przez to należy rozumieć – „Deklarację kontynuowania pobytu w placówce”
 1. Do bursy przyjmowani są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, w tym uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych w wieku do 24 lat, w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 2. Terminy:
 • termin składania deklaracji kontynuowania pobytu w placówce określa dyrektor placówki zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe
 • termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym postępowania uzupełniającego ustala dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 3. Zasady i terminy kontynuacji zamieszkania:

 1. Rodzice wychowanków niepełnoletnich/wychowankowie pełnoletni wyrażają wolę kontynuacji zamieszkania w placówce na kolejny rok szkolny składając:
 • „Deklarację kontynuowania pobytu w placówce” w formie oświadczenia przesłanego poprzez dziennik elektroniczny w terminie od 15.05.2023 do 22.05.2023 do godziny 9.00 (wysłanie deklaracji z konta wychowanka pełnoletniego/konta rodzica wychowanka niepełnoletniego w dzienniku elektronicznym równoznaczne jest z podpisaniem deklaracji) lub
 • w sekretariacie placówki podpisaną wersję papierową „Deklaracji kontynuowania pobytu w placówce” w terminie od 15.05.2023 (w godzinach pracy sekretariatu pon.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8.00 do 15.00) do 22.05.2023 do godz.9.00 lub
 • skan lub zdjęcie podpisanej „Deklaracji kontynuowania pobytu w placówce” przez rodziców i przesłany z konta wychowanka niepełnoletniego w dzienniku elektronicznym w terminie od 15.05.2023 do 22.05.2023 do godziny 9.00

2.Treść oświadczenia „Deklaracji kontynuowania pobytu w placówce” będzie dostępna do pobrania na stronie placówki oraz zostanie udostępniona rodzicom/wychowankom poprzez dziennik elektroniczny co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji na wolne miejsca (Wzór stanowi załącznik nr 1).

     3. Na podstawie przesłanych deklaracji komisja rekrutacyjna wprowadzi dane wychowanków do elektronicznego systemu naboru do dnia rozpoczęcia rekrutacji na wolne miejsca.

     4. Do kontynuacji zamieszkania uprawniona jest osoba, która w chwili składania oświadczenia jest wychowankiem placówki i mieszka w niej do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/23. W przypadku rezygnacji z miejsca zamieszkania w placówce przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w danym roku  oświadczenie o woli kontynuowaniu zamieszkania jest anulowane.

§ 4. Zasady i terminy rekrutacji:

 1. Postępowanie rekrutacyjne do placówki na rok szkolny 2023/2024 prowadzone będzie w systemie naboru elektronicznego z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego pod adresem www.edu.lublin.eu
 2. Rekrutacja kandydatów do placówki na wolne miejsca rozpoczyna się 31 lipca 2023 roku o godzinie 14:00. Wtedy też nastąpi uruchomienie elektronicznego systemu nabory. System będzie dostępny na stronie internetowej placówki oraz na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego (lublin.eu).
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek rodzica kandydata niepełnoletniego lub na wniosek kandydata pełnoletniego, poprzez zarejestrowanie się w elektronicznym systemie naboru.
 4. W przypadku braku możliwości lub trudności w samodzielnym dokonaniu rejestracji przez kandydata w systemie elektronicznym placówka umożliwia:
 • wprowadzenie do systemu przez członków komisji rekrutacyjnej danych z wniosków dostarczonych do placówki w formie papierowej lub
 • pomoc zdalną (przez telefon), w miarę możliwości organizacyjnych.
 1. Kandydaci składają wnioski wraz z załącznikami w systemie elektronicznego naboru od 31 lipca 2023 (od godz. 14:00) do 3 sierpnia 2023 roku (do godz.15.00).
 2. Wniosek wraz załącznikami:
 • może być podpisany przez rodziców w systemie profilem zaufanym (podpis epuap) lub podpisem kwalifikowanym. W takim przypadku wniosek wraz z załącznikami podpisuje swoim profilem zaufanym/podpisem kwalifikowanym kandydat pełnoletni lub w przypadku kandydata niepełnoletniego wniosek wraz z załącznikami podpisują oboje rodzice, każdy swoim profilem zaufanym/podpisem kwalifikowanym (wniosek jest wówczas wydrukowany z systemu przez członków komisji rekrutacyjnej) –            Ważne: w przypadku podpisania wniosku w systemie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym ta sama droga podpisywania pozostałych dokumentów musi być wybierana podczas kontynuowania procesu rekrutacji lub
 • w przypadku, gdy wniosek wraz z załącznikami rodziców kandydata niepełnoletniego/pełnoletniego kandydata jest niepodpisany w systemie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym rodzice kandydata niepełnoletniego/kandydat pełnoletni podpisują wydrukowaną w toku postępowania rekrutacyjnego wersję papierową wraz z załącznikami, którą składają w siedzibie placówki pierwszego wyboru w terminie od 31 lipca 2023 od godz.14.00 do 3 sierpnia 2023 roku do godz. 15.00.
 1. Kandydaci zakwalifikowani są zobligowani do potwierdzenia woli zamieszkania przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego poprzez złożenie oświadczenia nr2 w terminie od 10 sierpnia 2023 roku od godz.10.00 do 11 sierpnia 2023 roku do godz.15.00
 • Oświadczenie rodzice kandydata niepełnoletniego/kandydat pełnoletni podpisują podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (podpisem epuap) lub
 • dołączają do wniosku zdjęcie lub scan podpisanego oświadczenia i wysyłają oświadczenie elektronicznie; lub
 • dostarczają wersję papierową podpisanego oświadczenia do placówki pierwszego wyboru;

8. Komisja rekrutacyjna może kontaktować się z wnioskodawcą telefonicznie lub e-mail w przypadku pytań, wątpliwości lub celem uzupełnienia załączników. W sytuacji gdy jest to wniosek podpisany w systemie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, wtedy komisja będzie informowała wnioskodawcę o konieczności anulowania podpisów a po uzupełnieniu wniosku o konieczności jego ponownego podpisania.                                                           

 1. W przypadku gdy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów o przyjęciu do placówki decyduje kolejność zaakceptowania wniosku. Modyfikacja wniosku oraz załączników, po ich złożeniu a przed upływem terminu składania wniosku i załączników nie ma wpływu na zmianę daty.
 2. Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się i podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie listy w siedzibie placówki:
 • kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki dnia 10 sierpnia 2023 roku o godz. 10:00;
 • kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki dnia 14 sierpnia 2023 roku o godz. 09:00.

11. W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji nastąpi rekrutacja uzupełniająca od 14 sierpnia 2023 od godziny 09.00 do 22 sierpnia 2023 roku do godziny 15.00. W przypadku rekrutacji uzupełniającej liczy się kolejność złożenia podań w wersji papierowej w sekretariacie placówki wraz z oświadczeniem o zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły oraz potwierdzeniem woli zamieszkania.

 1. 22 sierpnia 2023 o godzinie 15.00 zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w placówce lista kandydatów przyjętych przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu uzupełniającym.

  § 5. Procedura odwoławcza
 • W terminie od 14 sierpnia2023 w rekrutacji podstawowej lub w terminie 4 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej placówki z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy.
 • Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie do 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia może wnieść do dyrektora bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
 • Dyrektor bursy rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

      § 6. Postanowienia końcowe

 1. W okresie roku szkolnego o przyjęciu do placówki decyduje dyrektor w miarę posiadania wolnych miejsc.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do placówki zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w bursie przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym wychowanek korzysta z placówki.
 4. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest przechowywana zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w placówce.

Pliki do pobrania dla wychowanków Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie kontynuujących zamieszkanie  w roku szkolnym 2023/2024:

Załącznik Nr 1 – Deklaracja kontynuowania pobytu w placówce

Klauzula

Rekrutacja elektroniczna dla kandydatów do zamieszkania w Bursie Szkolnej Nr 1 w Lublinie w roku szkolnym 2023/2024:

https://naborz-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/News