Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19

Procedura dotycząca działań
profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2
wywołującego chorobę COVID-19


na podstawie wytycznych – organizacja opieki w
bursach i internatach dostępnych na stronie
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men


opublikowanych w dn. 05.08.2020 r.

 


Spis
treści

1.  Cel procedury

2. Zakres stosowania

3. Odpowiedzialność

4. Wytyczne dla rodziców

5. Wytyczne dla wychowanków

6. Wytyczne dla wychowawców

7. Sposób postępowania

8. Załączniki

 

1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest unormowanie wszystkich spraw związanych z działaniami profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w szczególności:

  1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) oraz osób pozostających pod opieką placówki.
  2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz osób pozostających pod opieką placówki.
  3. Ograniczenie liczby kontaktów placówki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
  4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

 

2. Zakres procedury

Procedura niniejsza dotyczy wszystkich pracowników jednostki wychowanków oraz ich rodziców i odnosi się do sposobów i zasad związanych z działaniami profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19

 


3. Odpowiedzialność

3.1.Organ prowadzący odpowiedzialny jest za zapewnienie środków ochrony, w tym środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji powierzchni

3.2.Dyrekcja placówki odpowiedzialna jest za wdrożenie procedury, zapoznanie pracowników z procedurą i nadzór nad procedurą.

3.3.Wszyscy pracownicy odpowiedzialni są za stosowanie niniejszej procedury.

 

4.Wytycznedla rodziców

4.1.  Z placówki może korzystać wyłącznie dziecko/osoba zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, taka osoba nie może korzystać z usług placówki. Rodzice wychowanków mają obowiązek złożenia deklaracji o stanie zdrowia dziecka wg. formularza określonego jako Załącznik nr 1 do Procedury.

4.1.  Każdy rodzic/ opiekun wychowanka korzystającego z usług bursy zobowiązany jest zapoznać się i stosować pkt. 4 procedury  otyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.


Załącznik nr 2
Oświadczenie rodziców o zapoznaniu się z punktem 4 procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19

 

4.2. Rodzice/ opiekunowie mają obowiązek zaopatrzenia dziecka w indywidualne osłony ust i nosa do użytku podczas przebywania w bursie, z wyjątkiem sal mieszkalnych.

4.3. Rodzice/ opiekunowie mają obowiązek przypomnieć dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust,
regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.

4.4. Rodzice / opiekunowie są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych

Załącznik nr 3 – Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała

4.5.  Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby zostanie umieszczone w Izolatorium.

4.6. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego odebrania dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Personel placówki będzie komunikował się z rodzicami/opiekunami dziecka telefonicznie. Rodzice mają obowiązek przekazać placówce nr telefonu do kontaktu.

a.       numer telefonu do matki, ojca lub opiekuna

b.      w ciągu 3 godzin.

4.7.  Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania placówki o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 stwierdzonego u dziecka, rodzica/ opiekuna dziecka.

4.8. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się napisać oświadczenie o stanie zdrowia dziecka, jeżeli wystąpiły niepokojące objawy u dziecka przed ponownym powrotem do bursy.


5.Wytyczne dla wychowanków

5.1.   Z placówki może korzystać wyłącznie dziecko/osoba zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, taka osoba nie może korzystać z usług placówki.

5.2. Należy zgłosić wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.

5.3.  Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w bursie, niezwłocznie musisz zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.

5.4.  Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie bursy podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad.
(załącznik nr 5 zapoznanie wychowanka z procedurą lub potwierdzenie, że wychowawca zapoznał wychowanków z procedurą)

5.5.   Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuj ręce.

5.6. Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie bursy. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 2 m od rozmówcy.

5.7.   Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.

5.8.   Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 2 m.

5.9.  Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.

5.10.  Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

5.11.  Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów. Ogranicz ilość rzeczy przywożonych do bursy.

5.12. Zachowaj zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków (unikaj surowego mięsa i mleka), używaj własnych sztućców i naczyń, myj je z użyciem detergentów.

5.13.  Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.

5.14.  Jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój.

5.15. Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju – załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do właściwego worka z odpadami.

5.16. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie, (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

 

6.Wytyczne dla wychowawców

6.1.   Przychodź do pracy zdrowy. Jeśli zaobserwujesz u siebie objawy infekcji, pozostań w domu i skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu w celu uzyskania teleporady medycznej.

6.2.   Jeżeli miałeś kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę, mieszkasz z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji lub, sam podlegasz tym obowiązkom – nie przychodź do pracy i poinformuj o tym przełożonego.

6.3.  Zachowaj zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności
– myj ręce bezpośrednio po wejściu do bursy/internatu oraz dezynfekuj je dostępnym płynem do dezynfekcji, zachowaj odległość min. 2 m od wychowanków i innych pracowników bursy, stosuj środki ochrony osobistej podczas dyżuru, w szczególności podczas kontaktu z wychowankami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku użytkowanych przez inne osoby.

6.4.  Zapoznaj wychowanków z zasadami  bezpieczeństwa obowiązującymi w bursie i wyjaśnij, dlaczego zostały on wprowadzone.

6.5.  Dopilnuj, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali dystans 2 m.

6.6.   Zwracaj uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do bursy/ internatu oraz we wszystkich
pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. Niezwłocznie zgłaszaj konieczność ich uzupełniania.

6.7.  Przypominaj uczniom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice) podczas kontaktów z innymi wychowankami lub pracownikami bursy.

6.8.  Zadbaj o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego użytkowania w bursie.

6.9.  Zadbaj o czystość w miejscach pracy i pokojach wychowanków:

        powierzchnie,
w tym podłogi, biurka i przedmioty (np. telefony, klawiatury), klamki,
poręcze powinny być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego,

        wszystkie miejsca,
z których często korzystają pracownicy i wychowankowie powinny być
starannie czyszczone i dezynfekowane, w tym w szczególności toalety i kuchnie oraz miejsca przeznaczone do wspólnego użytkowania.

6.10.  W przypadku złego samopoczucia wychowanków bursy, w szczególności podwyższonej temperatury ciała, kaszlu, oraz trudności z oddychaniem, wychowankowie powinni pozostać w bursie i skorzystać z teleporady medycznej, a także stosować się do zaleceń lekarza.

6.11.  Śledź na bieżąco informacje umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasady bezpiecznego postępowania.

 

7. Sposób postępowania

Część I

7.1. Organizacja opieki w podmiocie

7.1.1. Ograniczono przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe, rejestr wejść itp.)  załącznik 10 Rejestr Wejść)

7.1.2. W salach, wyposażenie jest dokładnie czyszczone i dezynfekowane po każdym dniu zajęć.

7.1.3. Pomieszczenia pracy i zajęć są regularnie, co najmniej raz na godzinę wietrzone.

7.1.4. Zapewniono taką organizację pracy, aby zminimalizować stykanie się ze sobą poszczególnych grup pracowników.

7.1.5. Opiekunowie/ Wychowawcy/Pracownicy zobowiązani są zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 2 m.

7.1.6. Personel pomocniczy i kuchenny nie powinien kontaktować się z wychowankami i personelem opiekującym się dziećmi.

7.1.7. Wprowadzamy obowiązek monitorowania temperatury przed każdym wejściem do placówki, jeśli zaistnieje taka konieczność. Do pomiaru temperatury wychowankom wyznaczono wychowawcę dyżurnego, pracownikom obsługi panią Iwonę Pieluch a pracownikom administracji panią kierownik gospodarczą. Placówkę wyposażono w termometr (bezdotykowy). Rodzice są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.

Wszyscy pracownicy również mają obowiązek wyrazić zgodę na taki pomiar.

Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała – załącznik nr 3 do procedury

Zgoda pracownika na pomiar temperatury ciała – załącznik nr 4 do procedury

7.1.8. Wyznaczono miejsce do odizolowania dziecka, które manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby.

Dziecko takie, natychmiast będzie umieszczone w wyznaczonym miejscu Izolatorium – sala 33

7.1.9.Korzystanie przez wychowanków z wyposażenia przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup  jest dozwolone – bilard, siłownia

7.1.10. Zabronione jest przyjmowanie gości przez mieszkańców na całym terenie jednostki.


Część II


7.2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

7.2.1.  Przed wejściem do budynku umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszczono informację o konieczności dezynfekowania rąk przez osoby, wchodzące na teren placówki.

7.2.2.  Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do dezynfekcji dłoni przy wejściu oraz zakrywania ust i nosa.

7.2.3.  Wszyscy pracownicy oraz wychowankowie zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

7.2.4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Toalety, łazienki i prysznice dezynfekowane są na bieżąco.

7.2.5.  Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu lub w karcie charakterystyki środka dezynfekującego. Pracownicy zapoznani są z treścią kart charakterystyki (załącznik nr 8). Przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

7.2.6.  Wszystkim pracownikom zapewniono dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne na usta i nos, rękawice jednorazowe) (potwierdzenie wydania środków ochrony indywidualnej –  załącznik nr 9)

7.2.7.  W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk. Pracowników zapoznano z treścią tych instrukcji  –  załącznik nr 6)

 

Część III

7.3.Gastronomia

7.3.1. Wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników: odległość stanowisk pracy lub środki ochrony indywidualnej, zapewniono płyny dezynfekcyjne do czyszczenia powierzchni i sprzętów, wprowadzono obowiązek mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

7.3.2. Wprowadzono procedury dotyczące przygotowania i wydawania posiłków w związku z wystąpieniem pandemii COVID – 19.

7.3.3.  Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych.

7.3.4. Przed wejściem na teren stołówki umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcję prawidłowej dezynfekcji.

7.3.5.  Opracowano zasady korzystania ze stołówki

7.3.6. Opracowano instrukcję mycia i dezynfekcji podłogi, sprzętu meblowego oraz powierzchni wspólnych, stołówki oraz kuchni ( załącznik nr 7)

7.3.7.  Wielorazowe naczynia i sztućce zmywane są w zmywarce w temperaturze min. 60ºC

7.3.8. Personel kuchenny nie ma kontaktu z pozostałymi pracownikami i wychowankami.

7.3.9. Dostarczane produkty i półprodukty są dokładnie myte lub dezynfekowane.

 

Część IV

7.4.Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu placówki

7.4.1. Do pracy w podmiocie mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

7.4.2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy. Ich obowiązkiem jest pozostanie w domu i udanie się do lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli wynik testu na koronawirusa będzie pozytywny należy natychmiast poinformować pracodawcę i skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Lublinie (Tel. (81) 4787147, (81) 4787113, (81)4787114) w godz. 7: 30- 15:05 po godz. 15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego 607 244 860

7.4.3. Pracownicy mają obowiązek poinformowania dyrektora o każdym możliwym kontakcie z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie.

7.4.4.  Wyznaczono, przygotowano i wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący pomieszczenie, w którym będzie możliwa izolacja osoby w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Całe pomieszczenie wraz z wyposażeniem (klamki, uchwyty, meble) Izolatorium, w którym przebywał pracownik będzie gruntownie sprzątane, zdezynfekowane przez pracownika placówki wyposażonego w odzież ochronną.

7.4.5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Pracownik z niepokojącymi objawami udaje się do lekarza pierwszego kontaktu. Karetkę pogotowia wzywamy, jeżeli u pracownika z niepokojącymi objawami występują duszności. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie informujemy powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną

7.4.6. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie (Tel.  (81)4787147, (81)4787113, (81) 4787114 w godz. 7: 30- 15:05 po godz. 15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego 607 244 860 i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.

7.4.7.   W danym miejscu np. drzwi wejściowe itp. umieszczono potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

7.4.8.  W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, należy sporządzić listę osób przebywających w tym samym czasie w części lub częściach podmiotu. Osoby te mają obowiązek stosowania się do wytycznych GIS dla osób mających styczność z zakażonym dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl

7.4.9. W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika obszar, w którym się poruszał należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.

7.4.10. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub udzielenia porady.

7.4.11.  Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

Część V

7.5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka

7.5.1.  Z placówki może korzystać wyłącznie dziecko/osoba zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, taka osoba nie może korzystać z usług placówki.

7.5.2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u wychowanka przebywającego w placówce umieszcza się dziecko Izolatorium. Sprawdza się temperaturę dziecka. W Izolatorium dziecko przebywa pod opieką personelu.

7.5.3.   Placówka kontaktuje się z rodzicami zgodnie z punktem 4.7.

7.5.4.   W przypadku, gdy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, osoba taka pozostaje w izolacji i ma obowiązek skorzystania z teleporady medycznej.  Rodzice dziecka mają obowiązek niezwłocznego odbioru dziecka z bursy oraz udania się do lekarza pierwszego kontaktu, a następnie poinformowanie bursy o stanie zdrowia dziecka.

7.5.5.  W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia, np.gdy występują duszności u dziecka należy wezwać karetkę pogotowia, informując o podejrzeniu zakażenia korona wirusem oraz kontaktujemy się z rodzicami. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie informujemy powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

7.5.6.  Jeżeli wynik testu na koronawirusa dziecka będzie pozytywny rodzic natychmiast  musi poinformować dyrektora placówki/ opiekuna grupy. Dyrektor/pracownik  placówki kontaktuje się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Lublinie (Tel.  (81)4787147, (81)4787113, (81)4787114  ) w godz. 7: 30- 15:05 po godz. 15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego Tel 607 244 860 i  stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.

7.5.7. Wyznaczono, przygotowano i wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący pomieszczenie/wydzielono obszar Izolatorium, w którym będzie możliwa izolacja dziecka w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Całe pomieszczenie wraz z wyposażeniem (klamki, uchwyty, meble) Izolatorium, w którym przebywało dziecko będzie gruntownie sprzątane, zdezynfekowane przez pracownika placówki wyposażonego w odpowiednio odzież ochronną.

7.5.8. W przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka, należy sporządzić listę osób przebywających w tym samym czasie w części lub częściach podmiotu. Osoby te mają obowiązek stosowania się do wytycznych GIS dla osób mających styczność z zakażonym dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl

7.5.9. W przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka obszar, w którym się poruszał należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.

7.5.10.Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie (Tel. (81)4787147, (81)4787113, (81)4787114) w godz. 7:30 – 15:05 po godz. 15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego 607 244 860 i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.

7.5.11.  W danym miejscu np. drzwi wejściowe itp. umieszczono potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

7.5.12. W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka, należy sporządzić i monitorować listę osób przebywających w tym samym czasie w części lub częściach podmiotu. Osoby te mają obowiązek stosowania się do wydanych instrukcji i poleceń. GIS dla osób mających styczność z zakażonym dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl

7.5.13.  Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub udzielenia porady.

7.5.14. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

 


8. Załączniki lub inne dokumenty, które będą stosowane w tej procedurze

Załącznik nr1 Deklaracji o stanie zdrowia dziecka

Załącznik nr2 Oświadczenie rodziców o zapoznaniu się z punktem 4 procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19

Załącznik nr3 – Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka


Załącznik nr4 – Zgoda pracownika na pomiar temperatury ciała


Załącznik nr5 – Oświadczenie wychowanka o zapoznaniu się z procedurą i wytycznymi

lub potwierdzenie, że wychowawca
zapoznał wychowanków z procedurą


Załącznik nr6 Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcjami i procedurą


Załącznik nr7 Rejestr dezynfekcji możemy podzielić na sale, ciągi komunikacyjne itp.


Załącznik nr8 Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z  kartami
charakterystyki


Załącznik nr9 Potwierdzenie odbioru środków ochrony indywidualnej


Załącznik nr10 Rejestr wejść