Zaproszenie do Miejskiego Konkursu Fotograficznego „Murale i mozaiki Lublina” z okazji 700 – lecia Lublina

Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie zaprasza do udziału w Miejskim Konkursie Fotograficznym „Murale i mozaiki Lublina”  z okazji 700  –  lecia Lublina

 

 

 

 

Uwaga: W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami fotograficznymi prosimy o telefoniczne lub mailowe zgłaszanie uczestników. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu:

 1. Organizator:   Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie, ul. Ks. J. Popiełuszki 7, 20-052 Lublin, Lubelska Fundacja Rozwoju Oświaty,

 2. Patronat: Lubelska Grupa Fotografów, Rada Dzielnicy Wieniawa

 3. Patronat medialny: Nowy Tydzień

 4. Uczestnicy: Młodzież burs, internatów oraz szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych miasta Lublin.

 5. Cel konkursu

– zainteresowanie sztuką w przestrzeni miejskiej i pięknem Lublina,

-rozbudzanie twórczej i refleksyjnej postawy wobec świata i siebie,

– rozwijanie wrażliwości artystycznej,

– prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

 6. Zasady ogólne

– Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.

– Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.

– Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

– Nadesłane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, numer klasy oraz szkoły, a także imieniem i nazwiskiem opiekuna i telefonem kontaktowym).

– Autorzy prac nadsyłają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

 7. Zasady szczegółowe

– Przedmiotem konkursu są fotografie przedstawiające murale i mozaiki znajdujące się na terenie Lublina

– Technika wykonania fotografii jest dowolna.

– Format wywołanej fotografii 18×24 cm.

– Jeden autor może dostarczyć maksymalnie 3 zdjęcia (wówczas na ocenę komisji oceniającej wpływają wszystkie prace).

– Oryginale fotografie w formacie *.jpg należy przesłać mailem na adres

– Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

 8. Terminy: Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać osobiście lub przesłać (nie ma możliwości dostarczania prac wyłącznie drogą elektroniczną) do dnia 19 maja 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Bursa Szkolna Nr 1, ul. Ks. J. Popiełuszki 7, 20-052 Lublin, z dopiskiem Miejski konkurs fotograficzny „Murale i mozaiki Lublina” z okazji 700- lecia Lublina Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz za ewentualne nieterminowe dostarczenie prac przez pocztę.

9. Warsztaty dla uczestników Konkursu

 – Organizator przewiduje warsztaty z zakresu podstaw fotografii, street foto oraz pejzażu miejskiego dla wszystkich uczestników Konkursu prowadzone przez członka Grupa fotografów Lubelskich

 – Celem warsztatów jest przekazanie rzetelnej wiedzy z zakresu podstaw fotografii, street foto oraz pejzażu miejskiego a także rozwijanie umiejętności praktycznych w tym zakresie.

 – Przewidywany termin warsztatów to 20 kwiecień i 27 kwiecień 2017 r.

10 . Komisja oceniająca

 1. Oceny prac dokona profesjonalną komisję oceniającą, powołaną przez Organizatora.

2. Zadaniem komisji oceniającej jest:

 – kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie,

 – ocena zgłoszonych fotografii,

 – przyznanie nagród,

 – wybór fotografii przeznaczonych na wystawę.

3. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:

 – kryteria merytoryczne,

 – wartość artystyczną,

 – jakość techniczną i poziom estetyczny prac.

4. Decyzje jury są ostateczne.

 11. Ogłoszenie wyników: Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród drogą telefoniczną lub przez e-mail do 19 maja 2017 r. Wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa obędzie się dnia 25 maja 2017 r.

12. Nagrody:

  1. Autorom trzech najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody.
  2. Komisja oceniająca może zdecydować o przyznaniu wyróżnień.
  3. Fotografie nagrodzonych autorów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bs1.lublin.eu

13. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane na stronie internetowej bursy. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. Odbitki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach bursy. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.

14. Informacje o konkursie można uzyskać:

Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie, ul. Ks. J. Popiełuszki 7, 20-052 Lublin

Tel. 81 533-05-30

Kontakt: Dagmara Socha, Jagoda Podkalicka

email:

strona www: http://www.bursanr1.eu

 

Pliki do pobrania:

Oświadczenie konkurs – niepełnoletni uczestnik

Oświadczenie konkurs – pełnoletni uczestnik

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Plakat do pobrania