Ważna informacja dla wychowanków.

W związku z obowiązującym od dnia 18.05.2020 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Bursa Szkolna Nr 1 umożliwia zamieszkanie uczniom ostatnich klas szkół branżowych I stopnia, którzy mogą odbywać staże uczniowskie, uczniom klas III technikum, którzy mogą odbywać staże uczniowskie oraz praktyki zawodowe oraz tegorocznym maturzystom, którzy będą korzystać z organizowanych w ich szkołach konsultacji przedmiotowych.

Wszyscy wychowankowie, o których mowa w Rozporządzeniu, chcący skorzystać z możliwości zamieszkania w bursie zobowiązani są dostarczyć do bursy pisemną „Deklarację rodzica/opiekuna prawnego lub wychowanka pełnoletniego o pobycie w Bursie Szkolnej nr 1 w Lublinie” (do pobrania)

Załącznik nr 1

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z wychowawcami swoich grup.

 

Wytyczne do organizacji opieki obowiązujące w Bursie Szkolnej nr 1 w Lublinie

podczas pandemii COVID-19 od 18.05.2020 r.

 1. Obowiązki nauczyciela-wychowawcy

 1. Przychodzenie do pracy zdrowym. Jeśli nauczyciel-wychowawca zaobserwuje u siebie objawy infekcji, ma obowiązek pozostania w domu, skontaktowania się z lekarzem pierwszego kontaktu w celu uzyskania teleporady medycznej. Ma również obowiązek zawiadomienia Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 o zaistnieniu takiego przypadku.
 2. Jeśli nauczyciel-wychowawca miał kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę, mieszka z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji lub, sam podlega tym obowiązkom – nie przychodzi do pracy. Ma obowiązek zawiadomienia o tym Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1.
 3. Zachowanie zasad bezpieczeństwa opracowanych na czas podwyższonej ostrożności – mycie rąk bezpośrednio po wejściu do bursy oraz dezynfekcja dostępnym płynem do dezynfekcji, zachowanie odległość min. 2 m od wychowanków i innych pracowników bursy, stosowanie środków ochrony osobistej podczas dyżuru, w szczególności podczas kontaktu z wychowankami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku użytkowanych przez inne osoby.
 4. Zapoznać wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w bursie i wyjaśnienie, dlaczego zostały one wprowadzone.
 5. Dopilnowanie, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali dystans 2 m.
 6. Zwracanie uwagi na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do bursy oraz we wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. Niezwłocznie zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu konieczność ich uzupełniania.
 7. Przypominanie wychowankom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice) podczas kontaktów z innymi wychowankami lub pracownikami bursy.
 8. Zadbanie o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego użytkowania w bursie.
 9. Zadbanie o czystość w miejscach pracy i pokojach wychowanków:
 • powierzchnie, w tym podłogi, biurka i przedmioty (np. telefony, klawiatury), klamki, poręcze powinny być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego,
 • wszystkie miejsca, z których często korzystają pracownicy i wychowankowie powinny być starannie czyszczone i dezynfekowane, w tym w szczególności toalety oraz miejsca przeznaczone do wspólnego użytkowania.
 1. W przypadku złego samopoczucia wychowanków bursy, w szczególności podwyższonej temperatury ciała, kaszlu, oraz trudności z oddychaniem, wychowankowie powinni pozostać w bursie w pomieszczeniu izolatorium (pokój 33) i skorzystać z teleporady medycznej, a także stosować się do zaleceń lekarza. Wychowawca powinien poinformować dyrektora i rodziców lub opiekunów prawnych o zaistnieniu takiego przypadku.
 2. Śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasady bezpiecznego postępowania.

 2. Obowiązki rodzica

 1. Przekazanie dyrektorowi Bursy Szkolnej nr 1 w Lublinie niezbędnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka, aby bursa mogła zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformowanie w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
 2. Stosowanie się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwwskazaniach do zakwaterowania dziecka w bursie.
 3. Nie posyłanie dziecka do bursy, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Zaopatrzenie dziecka w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w bursie.
 5. Przypomnienie dziecku konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
 6. Pozostawienie dyrektorowi bursy numeru telefonu do kontaktu.

 3. Obowiązki wychowanka

 1. Do bursy przyjmowani są tylko zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji.
 2. Zgłoszenie wychowawcy ewentualnego kontaktu z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.
 3. Jeżeli wychowanek poczuje się źle podczas pobytu w bursie, niezwłocznie musi zgłosić to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwuje u siebie objawy infekcji.
 4. Zapoznanie z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie bursy podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzeganie tych zasad.
 5. Ograniczenie opuszczania swojego pokoju i korzystania z przestrzeni wspólnych budynku. W przypadku opuszczania swojego pokoju każdy wychowanek musi stosować środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekować ręce.
 6. Ograniczenie kontaktów z innymi wychowankami przebywającymi na terenie bursy. W przypadku takich kontaktów nie podawanie ręki na powitanie, zachowanie odległości 2m od rozmówcy.
 7. W toalecie i łazience przebywa jedna osoba.
 8. Noszenie osłony nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.
 9. Zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób – rekomendowany dystans to min. 2m.
 10. Podczas kaszlu i kichania zakrywanie usta i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej należy wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 11. Nie dotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 12. Używanie jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
 13. Zachowanie zasad ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków (unikanie surowego mięsa i mleka), używanie własnych sztućców i naczyń, mycie ich z użyciem detergentów.
 14. Dołożenie wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.
 15. Częste wietrzenie swojego pokoju.
 16. Zachowanie podwyższonych zasad ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju – założenie osłony nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzucenie ich po zużyciu do właściwego worka z odpadami.
 17. Częste mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekowanie, (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.
 18. Zobowiązuję się do dostarczenia podpisanej deklaracji do Bursy Szkolnej nr 1 w Lublinie w dniu przyjazdu.

4. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka/ wychowawcy

 1. Jeżeli wychowawca lub wychowanek przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej, należy niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu – izolatorium znajdującym się w pokoju 33.
 2. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinna ona pozostać w izolatorium i skorzystać z teleporady medycznej, bądź udać się do domu indywidualnym (własnym) środkiem transportu pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, unikając transportu zbiorowego.
 3. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, aby przewieźć ją do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.