Zasady i terminy kontynuacji zamieszkania i przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do burs i internatu prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2020/2021 – WARUNKIEM ZŁOŻENIA WYPEŁNIONYCH DOKUMENTÓW W PLACÓWCE JEST WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA W SYSTEMIE NABORU ELEKTORNICZNEGO

Zasady i terminy kontynuacji zamieszkania i przeprowadzania postępowania

rekrutacyjnego do burs i internatu prowadzonych przez miasto Lublin

na rok szkolny 2020/2021

 

§ 1. Podstawa prawna

Ustawa  Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)

§ 2. Postanowienia ogólne

1.Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 • placówce – przez to należy rozumieć – bursę lub internat, dla której organem prowadzącym jest Miasto Lublin,
 • szkole – przez to należy rozmieć – szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową na terenie miasta Lublin,
 • kandydacie – należy rozumieć – osobę będącą uczniem klasy VII i VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkół artystycznych, w tym uczniem wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania lub słuchaczem kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 roku życia, ubiegającym się o przyjęcie do zamieszkania w bursie na wolne miejsce,
 • dyrektorze – przez to należy rozumieć – dyrektora placówki,
 • rekrutacji – przez to należy rozumieć – rekrutację do placówki na wolne miejsca na rok szkolny 2020/2021,
 • komisji rekrutacyjnej – przez to należy rozumieć – osoby powołane przez dyrektora placówki do prac związanych z rekrutacją,
 • wniosku kandydata – przez to należy rozumieć – wniosek o przyjęcie do placówki wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami,
 • placówce pierwszego wyboru – przez to należy rozumieć – placówkę, w której kandydat chciałby zamieszkać w pierwszej kolejności.
 • deklarację – przez to należy rozumieć – „Deklarację kontynuowania pobytu
  w placówce”
 1. Do placówki przyjmowani są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, w tym uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych w wieku do 24 lat, w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 2. Terminy:
 • termin składania deklaracji kontynuowania pobytu w placówce określa dyrektor placówki zgodnie z ustawą Prawo oświatowe;
 • termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym postępowania uzupełniającego ustala dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadzącym.

§3. Zasady i terminy kontynuacji zamieszkania

 1. Rodzice wychowanków niepełnoletnich/wychowankowie pełnoletni wyrażają wolę kontynuacji zamieszkania w placówce na kolejny rok szkolny:
 • składając w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego „Deklarację kontynuowania pobytu w placówce” w formie oświadczenia przesłanego poprzez dziennik elektroniczny w terminie od 08.06.2020 do 14.06.2020 (wysłanie deklaracji z konta wychowanka pełnoletniego/konta rodzica wychowanka niepełnoletniego w dzienniku elektronicznym równoznaczne jest z podpisaniem deklaracji) lub
 • składając w sekretariacie placówki podpisaną wersję papierową „Deklaracji kontynuowania pobytu w placówce” w terminie od 08.06.2020 do 14.06.2020 (w godzinach pracy sekretariatu poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach 8.00 do 15.00) lub
 • wysyłając z konta wychowanka niepełnoletniego w dzienniku elektronicznym skan lub zdjęcie podpisanej deklaracji przez rodziców.
 1. Treść oświadczenia „Deklaracji kontynuowania pobytu w placówce” zostanie przesłana rodzicom/wychowankom poprzez dziennik elektroniczny co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji na wolne miejsca oraz będzie dostępna do pobrania na stronie placówki.
 2. Na podstawie przesłanych deklaracji komisja rekrutacyjna wprowadzi dane wychowanków do elektronicznego systemu naboru do dnia rozpoczęcia rekrutacji na wolne miejsca.
 3. Do kontynuacji zamieszkania uprawniona jest osoba, która w chwili składania oświadczenia jest wychowankiem placówki i mieszka w niej do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/20. W przypadku rezygnacji z miejsca zamieszkania w placówce przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w danym roku  oświadczenie o woli kontynuowania zamieszkania jest anulowane.

§4. Zasady i terminy rekrutacji

 1. Postępowanie rekrutacyjne do placówki na rok szkolny 2020/2021 prowadzone będzie w systemie naboru elektronicznego z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego pod adresem www.edu.lublin.eu
 2. Rekrutacja kandydatów do placówek na wolne miejsca rozpoczyna się 15 czerwca 2020 roku o godzinie 8:00. Wtedy też nastąpi uruchomienie elektronicznego systemu naboru. System będzie dostępny na stronach internetowych placówek oraz na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek rodziców kandydata niepełnoletniego lub na wniosek kandydata pełnoletniego, poprzez zarejestrowanie się w elektronicznym systemie naboru.
 4. W przypadku braku możliwości lub trudności w samodzielnym dokonaniu rejestracji przez kandydata w systemie elektronicznym placówka umożliwia:
 • wprowadzenie do systemu przez członków komisji rekrutacyjnej danych z wniosków dostarczonych do placówki pierwszego wyboru w formie papierowej po uprzednim ustaleniu terminu w placówce, lub
 • pomoc zdalną (przez telefon), w miarę możliwości organizacyjnych.
 1. Kandydaci składają wnioski wraz z załącznikami w systemie elektronicznego naboru od 15 czerwca 2020 (od godz. 8:00) do 10 lipca 2020 roku (do godz.15.00).
 2. Wniosek wraz załącznikami:
 • może być podpisany przez rodziców w systemie profilem zaufanym (podpis epuap) lub podpisem kwalifikowanym. W takim przypadku wniosek wraz z załącznikami podpisuje swoim profilem zaufanym/podpisem kwalifikowanym kandydat pełnoletni lub w przypadku kandydata niepełnoletniego wniosek wraz z załącznikami podpisują oboje rodzice, każdy swoim profilem zaufanym/podpisem kwalifikowanym (wniosek jest wówczas wydrukowany z systemu przez członków komisji rekrutacyjnej) lub
 • w przypadku, gdy wniosek wraz załącznikami rodziców kandydata niepełnoletniego/pełnoletniego kandydata jest niepodpisany w systemie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym rodzice kandydata niepełnoletniego/kandydat pełnoletni podpisują wydrukowaną w toku postępowania rekrutacyjnego wersję papierową wraz z załącznikami, którą składają w siedzibie placówki pierwszego wyboru w terminie od 15 czerwca 2020 od godz.8.00 do 10 lipca do godz. 15.00 lub
 • w przypadku braku możliwości w wyznaczonym terminie (spowodowanych sytuacją związaną z epidemią) złożenia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej zgodnie z 4 ust. 6 pkt. 2 rodzice kandydata niepełnoletniego lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora placówki, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej oraz ustala z dyrektorem placówki najbliższy możliwy termin dopełnienia formalności. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z miejsca w placówce do której składa wniosek.
 1. Kandydaci są zobligowani w terminie od 12 sierpnia 2020 roku (od godz.10.00) do 14 sierpnia 2020 roku (do godz.15.00) do uzupełnienia wniosku elektronicznego o oświadczenie nr 1 rodzica kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego
  o zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły i złożeniu deklaracji podjęcia w niej nauki.
 • Oświadczenie rodzice kandydata niepełnoletniego/kandydat pełnoletni podpisują podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (podpisem epuap) lub
 • dostarczają podpisane oświadczenie w formie papierowej, do placówki pierwszego wyboru;
 • W przypadku braku możliwości w wyznaczonym terminie (spowodowanych sytuacją związaną z epidemią) złożenia oświadczenia w wersji papierowej rodzice kandydata małoletniego lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora placówki, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej oraz ustala z dyrektorem placówki najbliższy możliwy termin dopełnienia formalności. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z miejsca w placówce do której składa wniosek.
 1. Kandydaci zakwalifikowani są zobowiązani do potwierdzenia woli zamieszkania przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego poprzez złożenie oświadczenia nr 2 w terminie od 18 sierpnia 2020 roku godz. od godz. 10.00 do 20 sierpnia 2020 roku do godz. 15.00.
 • Oświadczenie rodzice kandydata małoletniego/kandydat pełnoletni podpisują podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (podpisem epuap)
 • lub dostarczają podpisane oświadczenie do placówki pierwszego wyboru;
 • W przypadku braku możliwości w wyznaczonym terminie (spowodowanych sytuacją związaną z epidemią) złożenia oświadczenia w wersji papierowej rodzic kandydata małoletniego lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora placówki, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej oraz ustala z dyrektorem placówki najbliższy możliwy termin dopełnienia formalności. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z miejsca w placówce, do  której składa wniosek.
 1. Komisja rekrutacyjna będzie kontaktować się z wnioskodawcą telefonicznie lub e-mail w przypadku pytań, wątpliwości lub celem uzupełnienia załączników
  i oświadczeń. W sytuacji  gdy wniosek podpisany w systemie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym wymaga uzupełnienia o stosowne załączniki lub oświadczenia, to komisja będzie informowała wnioskodawcę o konieczności anulowania podpisów a po uzupełnieniu wniosku o konieczności jego ponownego podpisania.
 2. W przypadku gdy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów o przyjęciu do placówki decyduje kolejność zaakceptowania wniosku. Modyfikacja wniosku oraz załączników, po ich złożeniu a przed upływem terminu składania wniosku i załączników nie ma wpływu na zmianę daty.
 3. Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się i podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie listy w siedzibie placówki:
 • kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki dnia 18 sierpnia 2020 roku (o godz. 10:00)
 • kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki dnia 21 sierpnia 2020 roku (o godz. 10:00).

§5. Procedura odwoławcza

 1. W terminie do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej placówki z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy.
 2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 1 dnia od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia może wnieść do dyrektora bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor bursy rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

§6. Postanowienia końcowe

 • W okresie roku szkolnego o przyjęciu do placówki decyduje dyrektor w miarę posiadania wolnych miejsc.
 • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do placówki zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w bursie przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 • Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym wychowanek korzysta z placówki.
 • Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest przechowywana zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w placówce.

 

WARUNKIEM ZŁOŻENIA POBRANYCH I WYPEŁNIONYCH DOKUMENTÓW W PLACÓWCE JEST WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA W SYSTEMIE NABORU ELEKTRONICZNEGO – wejście ze strony bursy lub zalogowanie się na https://portal.edu.lublin.eu  

Pliki do pobrania:

Wniosek 2020_21

Załączniki do wniosku – nr 1, 2a,2b, 3,4,5,6,7,8

Oświadczenia nr 1 i 2

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Uruchomienie systemu informatycznego – system aktywny dla kandydatów.

Rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie danych


15.06.2020 od godz.8.00 do


10.07.2020 do godz.15.00

2.

Składanie wniosków przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata
pełnoletniego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15.06.2020 godz. 8.00 do

10.07.2020 do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o oświadczenia rodzica kandydata niepełnoletniego lub
kandydata pełnoletniego o zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły i
deklaracji podjęcia w niej nauki.

od 12.08.2020 od godz. 10.00 do

14.08.2020 do godz. 15.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do bursy i dokumentów potwierdzających  spełnianie przez
kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa  w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe

do 04.08.2020

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
bursy i dokumentów potwierdzających  spełnianie przez
kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
potwierdzonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności
wskazanych w oświadczeniach                         

do 11.08.2020 r

6.

Weryfikacja kryteriów przez komisję rekrutacyjną wprowadzanych na podstawie
oświadczeń rodziców/kandydatów pełnoletnich o zakwalifikowaniu kandydata do
wybranej szkoły i deklaracji podjęcia w nie nauki

od 12.08.2020 od godz. 10.00

do 17.08.2020 do godz. 12.00

7..

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych z uwzględnieniem
podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art.  150 ust. 7 u. p. o.


18.08.2020 do godz. 10.00

8.

Potwierdzenie woli zamieszkania kandydata w placówce przez rodziców
kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego

od 18.08.2020 od godz.10.00

do 20.08.2020 do godz. 15.00

9.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

21.08.2020 godz.10.00

10.

Składanie wniosków przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata
pełnoletniego  do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.

W terminie do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 11.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

W terminie 1 dnia od daty  złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

12.

Wniesienie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

W terminie do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

W terminie do 3 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.