Zasady kontynuacji zamieszkania i przeprowadzania postępowania

rekrutacyjnego  do Bursy Szkolnej nr 1 w Lublinie

na rok szkolny 2021/2022

 

§ 1. Podstawa prawna:

Ustawa  Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z 2021, poz.4)

§ 2. Postanowienia ogólne:

 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
 • placówce – przez to należy rozumieć – bursę lub internat, dla której organem prowadzącym jest Miasto Lublin,
 • szkole – przez to należy rozmieć – szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową na terenie miasta Lublin,
 • kandydacie – należy rozumieć – osobę będącą uczniem klasy VII i VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkół artystycznych, w tym uczniem wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania lub słuchaczem kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 roku życia, ubiegającym się o przyjęcie do zamieszkania w bursie na wolne miejsce,
 • dyrektorze – przez to należy rozumieć – dyrektora placówki,
 • rekrutacji – przez to należy rozumieć – rekrutację do bursy i internatu na wolne miejsca na rok szkolny 2021/2022,
 • komisji rekrutacyjnej – przez to należy rozumieć – osoby powołane przez dyrektora bursy i internatu do prac związanych z rekrutacją,
 • wniosku kandydata – przez to należy rozumieć – wniosek o przyjęcie do bursy
  i internatu wraz z wymaganymi załącznikami,
 • placówce pierwszego wyboru – przez to należy rozumieć – bursę i internat, w której kandydat chciałby zamieszkać w pierwszej kolejności.
 • deklarację – przez to należy rozumieć – „Deklarację kontynowania pobytu
  w placówce”
 1. Do bursy przyjmowani są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, w tym uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych w wieku do 24 lat, w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 2. Terminy:
 • termin składania deklaracji kontunuowania pobytu w placówce określa dyrektor zgodnie z ustawą Prawo oświatowe
 • termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym postepowania uzupełniającego ustala dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 3. Zasady i terminy kontynuacji zamieszkania:

 1. Rodzice wychowanków niepełnoletnich/wychowankowie pełnoletni wyrażają wolę kontynuacji zamieszkania w placówce na kolejny rok szkolny składając:
 • „Deklarację kontynuowania pobytu w placówce” w formie oświadczenia przesłanego poprzez dziennik elektroniczny w terminie od 07.05.2021 do 16.05.2021 do godziny 18.00 (wysłanie deklaracji z konta wychowanka pełnoletniego/konta rodzica wychowanka niepełnoletniego w dzienniku elektronicznym równoznaczne jest z podpisaniem deklaracji) lub
 • w sekretariacie placówki podpisaną wersję papierową „Deklaracji kontynuowania pobytu w placówce” w terminie od 07.05.2021 do 16.05.2021 (w godzinach pracy sekretariatu pon.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8.00 do 15.00) lub
 • skan lub zdjęcie podpisanej „Deklaracji kontunuowania pobytu w placówce” – Załącznik nr 1 przez rodziców i przesłany z konta wychowanka niepełnoletniego w dzienniku elektronicznym w terminie od 07.05.2021 do 16.05.2021 do godziny 18.00
 1. Treść oświadczenia „Deklaracji kontynuowania pobytu w placówce” ) będzie dostępna do pobrania na stronie placówki oraz zostanie udostępniona rodzicom/wychowankom poprzez dziennik elektroniczny co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji na wolne miejsca (Wzór stanowi załącznik nr 1).
 2. Na podstawie przesłanych deklaracji komisja rekrutacyjna wprowadzi dane wychowanków do elektronicznego systemu naboru do dnia rozpoczęcia rekrutacji na wolne miejsca.
 3. Do kontynuacji zamieszkania uprawniona jest osoba, która w chwili składania oświadczenia jest wychowankiem placówki i mieszka w niej do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/21. W przypadku rezygnacji
  z miejsca zamieszkania w placówce przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w danym roku  oświadczenie o woli kontynuowaniu zamieszkania jest anulowane.

§ 4. Zasady i terminy rekrutacji:

 1. Postępowanie rekrutacyjne do placówki na rok szkolny 2021/2022 prowadzone będzie
  w systemie naboru elektronicznego z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego pod adresemedu.lublin.eu
 2. Rekrutacja kandydatów do placówki na wolne miejsca rozpoczyna się 17 maja 2021 roku o godzinie 10:00. Wtedy też nastąpi uruchomienie elektronicznego systemu System będzie dostępny na stronie internetowej placówki oraz na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek rodzica kandydata niepełnoletniego lub na wniosek kandydata pełnoletniego, poprzez zarejestrowanie się
  w elektronicznym systemie naboru.
 4. W przypadku braku możliwości lub trudności w samodzielnym dokonaniu rejestracji przez kandydata w systemie elektronicznym placówka umożliwia:
 • wprowadzenie do systemu przez członków komisji rekrutacyjnej danych
  z wniosków dostarczonych do placówki w formie papierowej, po uprzednim ustaleniu terminu w placówce, lub
 • pomoc zdalną (przez telefon), w miarę możliwości organizacyjnych.
 1. Kandydaci składają wnioski wraz z załącznikami w systemie elektronicznego naboru od 17 maja 2021 (od godz. 10:00) do 21 czerwca 2021 roku (do godz.15.00).
 2. Wniosek wraz załącznikami:
 • może być podpisany przez rodziców w systemie profilem zaufanym (podpis epuap) lub podpisem kwalifikowanym. W takim przypadku wniosek wraz z załącznikami podpisuje swoim profilem zaufanym/podpisem kwalifikowanym kandydat pełnoletni lub w przypadku kandydata niepełnoletniego wniosek wraz z załącznikami podpisują oboje rodzice, każdy swoim profilem zaufanym/podpisem kwalifikowanym (wniosek jest wówczas wydrukowany z systemu przez członków komisji rekrutacyjnej) lub
 • w przypadku, gdy wniosek wraz załącznikami rodziców kandydata niepełnoletniego/pełnoletniego kandydata jest niepodpisany w systemie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym rodzice kandydata niepełnoletniego/kandydat pełnoletni podpisują wydrukowaną w toku postępowania rekrutacyjnego wersję papierową wraz z załącznikami, którą składają w siedzibie placówki pierwszego wyboru w terminie od 17 maja 2021 od godz.10.00 do 21 czerwca 2021 roku do godz. 15.00.
 1. Kandydaci są zobligowani w terminie od 22 lipca 2021 roku od godz.10.00 do 30 lipca 2021 roku do godz.10.00 do uzupełnienia wniosku elektronicznego o oświadczenie nr 1 podpisane przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego potwierdzające zakwalifikowanie kandydata do wybranej szkoły i złożenie deklaracji podjęcia w niej nauki.
 • Oświadczenie rodzice kandydata niepełnoletniego/kandydat pełnoletni podpisują podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (podpisem epuap)
 • lub dostarczają podpisane oświadczenie w formie papierowej, do placówki pierwszego wyboru;
 • W przypadku braku możliwości w wyznaczonym terminie (spowodowanych sytuacją związaną z epidemią) złożenia oświadczenia w wersji papierowej rodzice kandydata niepełnoletniego lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora placówki, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej oraz ustala z dyrektorem placówki najbliższy możliwy termin dopełnienia formalności. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne
  z rezygnacją kandydata z miejsca w placówce, do której składa wniosek
 1. Kandydaci zakwalifikowani są zobowiązani do potwierdzenia woli zamieszkania przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego poprzez złożenie oświadczenia nr 2 w terminie od 2 sierpnia 2021 roku godz. od godz. 12.00 do 04 sierpnia 2021 roku do godz. 15.00.
 • Oświadczenie rodzice kandydata niepełnoletniego/kandydat pełnoletni podpisują podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (podpisem epuap);
 • lub dołączają do wniosku zdjęcie lub skan podpisanego oświadczenia i wysyłają go elektronicznie;
 • lub dostarczają wersję papierową podpisanego oświadczenia do placówki pierwszego wyboru;
 • W przypadku braku możliwości w wyznaczonym terminie (spowodowanych sytuacją związaną z epidemią) złożenia oświadczenia rodzice kandydata niepełnoletniego lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora placówki, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej oraz ustala z dyrektorem placówki najbliższy możliwy termin dopełnienia formalności. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne
  z rezygnacją kandydata z miejsca w placówce, do której składa wniosek
 1. Komisja rekrutacyjna może kontaktować się z wnioskodawcą telefonicznie lub e-mail w przypadku pytań, wątpliwości lub celem uzupełnienia załączników. W sytuacji gdy jest to wniosek podpisany w systemie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, wtedy komisja będzie informowała wnioskodawcę o konieczności anulowania podpisów a po uzupełnieniu wniosku o konieczności jego ponownego podpisania.
 2. W przypadku gdy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów o przyjęciu do placówki decyduje kolejność zaakceptowania wniosku. Modyfikacja wniosku oraz załączników, po ich złożeniu a przed upływem terminu składania wniosku i załączników nie ma wpływu na zmianę daty.
 3. Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się i podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie listy w siedzibie placówki:
 • kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki dnia 2 sierpnia 2021 roku o godz. 12:00;
 • kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki dnia 5 sierpnia 2021 roku
  o godz. 10:00.
 1. W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji nastąpi rekrutacja uzupełniająca od 05 sierpnia 2021 od godziny 10.00 do 23 sierpnia 2021 roku do godziny 15.00. W przypadku rekrutacji uzupełniającej liczy się kolejność złożenia podań w wersji papierowej w sekretariacie bursy wraz z oświadczeniem o zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły oraz potwierdzeniem woli zamieszkania.
 2. 23 sierpnia 2021 o godzinie 15.00 zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w placówce lista kandydatów przyjętych przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu uzupełniającym.

§ 5. Procedura odwoławcza:

 1. W terminie do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej placówki z pisemnym wnioskiem
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy.
 2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie do 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia może wnieść do dyrektora bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor bursy rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
  w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu
 1. W terminie do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej placówki z pisemnym wnioskiem
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy.
 2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie do 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia może wnieść do dyrektora bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor bursy rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
  w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego

§6. Postanowienia końcowe:

 1. W okresie roku szkolnego o przyjęciu do placówki decyduje dyrektor w miarę posiadania wolnych miejsc.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do placówki zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w bursie przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym wychowanek korzysta z placówki.
 4. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest przechowywana zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w placówce.

Pliki do pobrania dla wychowanków kontynuujących zamieszkanie w bursie w roku szkolnym 2021/2022:

deklaracja kontynuowania pobytu

klauzula rekrutacja 2021-2022

Rekrutacja elektroniczna dla kandydatów do zamieszkania w bursie w roku szkolnym 2021/2022:

https://naborz-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/News

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Terminy przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego do
Bursy Szkolnej nr 1 w Lublinie na rok szkolny 2021/2022

 


Lp.

 


Rodzaj czynności


Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.


Uruchomienie systemu informatycznego – system aktywny dla kandydatów.


Rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie danych


17.05.2021 od godz.10.00 do 21.06.2021

do
godz.15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od
05.08.2021 od godz.10.00 do wyczerpania miejsc wg. kolejności zgłoszeń w
procesie rekrutacji uzupełniającej, nie dłużej niż do 23.08.2021 do godz.
15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.


Składanie wniosków przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata
pełnoletniego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od
17.05.2021

godz.
10.00 do 21.06.2021

do
godz. 15.00

3.


Uzupełnienie wniosku o oświadczenia rodzica kandydata niepełnoletniego lub
kandydata pełnoletniego o zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły i
deklaracji podjęcia w niej nauki.

Od
22.07.2021 od godz. 10.00

do
30.07.2021

do
godz. 10.00

4.


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
bursy                 i dokumentów potwierdzających  spełnianie przez
kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których
mowa  w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe

Do
25.06.2021

5.


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
bursy                 i dokumentów potwierdzających  spełnianie przez
kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
potwierdzonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności
wskazanych w oświadczeniach                         

Do
21.07.2021

6.


Weryfikacja kryteriów przez komisję rekrutacyjną wprowadzanych na podstawie
oświadczeń rodziców/kandydatów pełnoletnich o zakwalifikowaniu kandydata do
wybranej szkoły i deklaracji podjęcia w nie nauki

Od
22.07.2021        od godz. 10.00

do
30.07.2021

do
godz. 12.00

7.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych z uwzględnieniem
podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art.  150 ust. 7 u. p. o.


02.08.2021

o
godz. 12.00

8.


Potwierdzenie woli zamieszkania kandydata w placówce przez rodziców
kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego

Od
02.08.2021

od
godz.12.00

do
04.08.2021

do
godz. 15.00

9.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.


05.08.2021


godz.10.00


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych


23.08.2021 godz. 15.00

 

10.


Składanie wniosków przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata
pełnoletniego do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.

W
terminie do 3 dni od dnia podania do
publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych.

W terminie do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

11.


Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

W
terminie do 3 dni od dnia  złożenia wniosku                      o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W
terminie do 3 dni od daty  złożenia wniosku                      o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

12.


Wniesienie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

W
terminie do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy
przyjęcia

W
terminie do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy
przyjęcia

13.


Rozpatrzenie  przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

W
terminie do 3 dni od dnia złożenia do
dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

W
terminie do 3 dni od dnia złożenia do
dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.