Listy osób zakwalifikowanych do zamieszkania w Bursie Szkolnej Nr 1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1394).

„W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek”.

WSZYSTKIE OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO ZAMIESZKANIA W BURSIE ZOBOWIĄZANE SĄ DO

DOSTARCZENIA DO SIEDZIBY BURSY SZKOLNEJ NR 1

DO DNIA 04.08.2021 (ŚRODA) DO G. 15.00

OŚWIADCZENIA NR 2 (OŚWIADCZENIE WOLI)

listy osób zakwalifikowanych do zamieszkania w BS1