Rekrutacja na rok 2018/2019

Szanowni Państwo,

Działając w oparciu o art. 153, ust. 5 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustalone zostały terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej nr 1 w Lublinie na rok szkolny 2018/2019.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej nr 1 w Lublinie na rok szkolny 2018/2019: (do pobrania)

 Lp  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Uruchomienie systemu informatycznego – system aktywny dla kandydatów 14 maja 2018 r. godz. 8.00
2. Składanie wniosków przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 14 maja 2018 r. godz. 8.00

do 15 czerwca 2018 r. godz. 14.00

Od 11 lipca 2018 godz. 8.00 do 30 lipca 2018 godz. 14.00
3. Uzupełnienie wniosku i oświadczenia rodzica kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego o zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły i deklaracji podjęcia w niej nauki. Od 04 lipca 2018 godz. 10.00 do 05 lipca 2018 godz. 15.00 Od 11 lipca 2018 godz. 8.00 do 20 sierpnia 2018 godz. 9.00
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do bursy i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 u. p. o. Od 14 maja 2018 r. godz. 8.00 do 05 lipca 2018 (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 150, ust 7 u. p. o.) Od 11 lipca 2018r. godz. 8.00 do 21 sierpnia 2018 do godz. 9.00 (najpóźniej do 6 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 150, ust 7u p.o.)
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, z uwzględnieniem podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 u. p . o. 06 lipca 2018 r. godz. 10.00 21 sierpnia 2018r, godz. 10.00
6. Potwierdzenia woli zamieszkania kandydata w placówce przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego. Od 06 lipca 2018 r. godz. 10.00 do 09 lipca 2018, godz. 14.00 Od 21 sierpnia 2018r. godz. 10.00 do 29 sierpnia 2018 r. godz. 14.00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 10 lipca 2018r. godz. 10.00 30 sierpnia 2018r. godz. 10.00
 

8.

Składanie wniosków przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 

9.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia W terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Wniesienie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia W terminie do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
11. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej W terminie do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Informacje dla kandydatów do zamieszkania w Bursie:

  1. Kandydat musi wejść do systemu rekrutacji elektronicznej (System naboru elektronicznego), wypełnić wniosek i wydrukować go.
  2. Do wniosku należy pobrać z systemu naboru elektronicznego, wydrukować i wypełnić odpowiednie załączniki.
  3. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy składać tylko w placówce pierwszego wyboru w odpowiednich terminach (Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej nr 1 w Lublinie na rok szkolny 2018/2019)

Kontynuacja zamieszkania – informacje ogólne:

Deklaracje kontynuowania pobytu w Bursie Szkolnej nr 1 na rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane:

  • od 8 maja 2018 r. od godziny 8:00 do dnia 11 maja 2018 r. do godziny 15:00.

Deklaracja kontynuowania pobytu w placówce w 2018-19 (do pobrania .pdf)

Deklaracja kontynuowania pobytu w placówce w 2018-19 (do pobrania .docx)

Formularze należy składać w sekretariacie Bursy.