Procedury dotyczące działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SAS-Co-20

Wychowankowie Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie oraz Rodzice proszeni są o zapoznanie się z poniższymi procedurami, które obowiązują w naszej placówce od 25.05.2020.

Dokumenty znajdujące się w Załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3 należy wypełnić i dostarczyć do bursy w dniu przyjazdu.

Procedura
dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia
koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19


na podstawie wytycznych – organizacja opieki w
bursach i internatach dostępnych na stronie
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men


opublikowanych w
dn. 15.05.2020 r.


 

 Spis treści

 

1.         Cel procedury

2.         Zakres stosowania

3.        Odpowiedzialność

4.         Wytyczne dla rodziców

5.         Wytyczne dla wychowanków

6.         Wytyczne dla wychowawców

7.         Sposób postępowania

8.         Załączniki


 

1. Cel procedury

 

Celem niniejszej procedury jest unormowanie wszystkich spraw związanych z działaniami profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w szczególności:

  1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) oraz osób pozostających pod opieką placówki.
  2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz osób pozostających pod opieką placówki.
  3. Ograniczenie liczby kontaktów placówki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
  4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

2. Zakres procedury

Procedura niniejsza dotyczy wszystkich pracowników jednostki, wychowanków oraz ich rodziców i odnosi się do sposobów i zasad związanych z działaniami profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.

3. Odpowiedzialność

3.1.      Organ prowadzący odpowiedzialny jest za zapewnienie środków ochrony, w tym środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji powierzchni.

3.2.      Dyrekcja placówki odpowiedzialna jest za wdrożenie procedury, zapoznanie pracowników z procedurą i nadzór nad procedurą.

3.3.      Wszyscy pracownicy odpowiedzialni są za stosowanie niniejszej procedury.


 
4.Wytyczne dla rodziców

 

4.1.      Z placówki może korzystać wyłącznie wychowanek zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub
izolacji w warunkach domowych, taka osoba nie może korzystać z usług placówki.
Rodzice wychowanków mają obowiązek złożenia deklaracji o stanie zdrowia dziecka wg. formularza określonego jako

 Załącznik nr 1 – Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego lub wychowanka pełnoletniego o pobycie w Bursie Szkolnej nr 1 w Lublinie – do pobrania przez młodzież

4.2.      Każdy rodzic/ opiekun wychowanka korzystającego z usług bursy zobowiązany jest zapoznać się
i stosować pkt. 4 procedury 
dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia
koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie rodziców o zapoznaniu się z punktem 4 procedury dotyczącej
działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 – 
do pobrania przez młodzież

4.3.      Rodzice/ opiekunowie mają obowiązek  zaopatrzenia dziecka w indywidualne osłony ust i nosa do użytku podczas przebywania w bursie.

4.4.      Rodzice/ opiekunowie mają obowiązek przypomnieć dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (2 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust,
regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.

4.5.      Rodzice / opiekunowie są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka,
jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.


Załącznik nr 3 – Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka –
do pobrania przez młodzież

4.6.      Wychowanek przejawiający niepokojące objawy choroby zostanie umieszczony w Izolatorium – sala 33.

4.7.       Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego odebrania dziecka w
przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Personel placówki
będzie komunikował się z rodzicami/opiekunami dziecka
telefonicznie. Rodzice mają obowiązek przekazać placówce nr telefonu do
kontaktu.

4.8.      Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania placówki o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 stwierdzonego u dziecka, rodzica/ opiekuna dziecka.

4.9.      Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się napisać oświadczenie o stanie zdrowia dziecka, jeżeli wystąpiły niepokojące objawy u dziecka przed ponownym powrotem do bursy.

 


5.Wytyczne dla wychowanków

5.1.      Z placówki może korzystać wyłącznie wychowanek zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, taka osoba nie może korzystać z usług placówki.

5.2.      Należy zgłosić wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub odejrzaną o to zakażenie.

5.3.      Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w bursie, niezwłocznie musisz zgłosić to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.

5.4.      Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie bursy podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad.
Załącznik nr
5 – Oświadczenie wychowanka o zapoznaniu się z procedurą lub potwierdzenie, że wychowawca zapoznał wychowanka z procedurą.

5.5.      Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuj ręce.

5.6.
Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie bursy. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 2 m od rozmówcy.

5.7.    Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.

5.8.    Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 2 m.

5.9.    Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą
chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.

5.10.   Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

5.11.   Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.

5.12.  Zachowaj zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków (unikaj surowego mięsa i mleka), używaj własnych sztućców i naczyń, myj je z użyciem detergentów.

5.13.  Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.

5.14.  Jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój.

5.15.  Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju – załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do właściwego worka z odpadami.

5.16.   Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie, (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

 


6.Wytyczne dla wychowawców

6.1.      Przychodź do pracy zdrowy. Jeśli zaobserwujesz u siebie objawy infekcji, pozostań w domu i skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu w celu uzyskania teleporady medycznej.

      6.2.      Jeżeli miałeś kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę,
mieszkasz z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji lub, sam podlegasz tym obowiązkom – nie przychodź do pracy i poinformuj o tym przełożonego.

     6.3.   Zachowaj zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności
– myj ręce bezpośrednio po wejściu do bursy/internatu oraz dezynfekuj je dostępnym płynem do dezynfekcji, zachowaj odległość min. 2 m od wychowanków i innych pracowników bursy, stosuj środki ochrony osobistej podczas dyżuru, w szczególności podczas kontaktu z wychowankami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku użytkowanych przez inne osoby.

    6.4.  Zapoznaj wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w bursie i
wyjaśnij, dlaczego został

6.5.  Dopilnuj, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego
użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali dystans 2 m.

   6.6. Zwracaj uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do bursy/ internatu oraz we wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. Niezwłocznie zgłaszaj konieczność ich uzupełniania.

   6.7.  Przypominaj uczniom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony
osobistej
(maseczki, przyłbice) podczas kontaktów z innymi wychowankami lub pracownikami bursy.

   6.8.  Zadbaj o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego użytkowania w bursie.

   6.9.  Zadbaj o czystość w miejscach pracy i pokojach wychowanków:

     powierzchnie, w tym podłogi, biurka i przedmioty (np. telefony, klawiatury), klamki, poręcze powinny być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego,

     wszystkie miejsca, z których często korzystają pracownicy i wychowankowie powinny być starannie czyszczone i dezynfekowane, w tym w szczególności toalety i kuchnie oraz miejsca przeznaczone do wspólnego użytkowania.

   6.10.  W przypadku złego samopoczucia wychowanków bursy, w szczególności podwyższonej temperatury ciała, kaszlu, oraz trudności z oddychaniem, wychowankowie powinni pozostać w bursie i skorzystać z teleporady medycznej, a także stosować się do zaleceń lekarza.

   6.11.  Śledź na bieżąco informacje umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasady bezpiecznego postępowania.

  

7.
Sposób postępowania

Część I

7.1. Organizacja opieki w
podmiocie

7.1.1.      Ograniczono przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe, rejestr wejść itp.)
Załącznik 10 – Rejestr Wejść.

7.1.2.      Osoby zostają zakwaterowane w pokojach pojedynczo.

7.1.4.     Opiekunowie/wychowawcy pracują w cyklu rotacyjnym

7.1.5.      Minimalna przestrzeń do zajęć dodatkowych dla wychowanków w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).

7.1.6.     W salach, w których przebywa młodzież wyposażenie jest dokładnie czyszczone i
dezynfekowane po każdym dniu.

7.1.7.  W jadalni ustawiono stoliki z zachowaniem bezpiecznych odległości między osobami. Przy jednym
stoliku może siedzieć jeden wychowanek. Stoliki są dezynfekowane po każdym
użyciu.

7.1.8.   Pomieszczenia pracy i zajęć są regularnie, co najmniej wietrzone.

7.1.9.  Zapewniono taką organizację pracy, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup pracowników.

7.1.10.  Opiekunowie/ Wychowawcy/Pracownicy zobowiązani są zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 2 m.

7.1.11.  Personel pomocniczy i kuchenny nie powinien kontaktować się z wychowankami i nauczycielami – wychowawcami.

7.1.12.  Placówkę wyposażono w termometr (bezdotykowy). Rodzice są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Wszyscy pracownicy również mają obowiązek wyrazić zgodę na taki pomiar. Ewentualnie wprowadzamy obowiązek monitorowania temperatury przed każdym wejściem do placówki, jeżeli bursa otrzyma takie zalecenie od inspekcji sanitarnej. Mierzenie temperatury odbywa się przed wejściem do budynku.

Załącznik nr 3 – Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka

Załacznik nr 4 – Zgoda pracownika na pomiar temperatury ciała

7.1.13.    Wyznaczono miejsce do odizolowania wychowanka, który przejawia niepokojące objawy choroby. Wychowanek taki, natychmiast będzie umieszczony w wyznaczonym miejscu Izolatorium– sala 33.

7.1.14.  Zabronione jest przyjmowanie gości przez mieszkańców na całym terenie jednostki.

 

 Część II


7.2. Higiena, czyszczenie i
dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

7.2.1.Przed wejściem do budynku umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszczono informację o konieczności dezynfekowania rąk przez osoby, wchodzące na teren placówki.

7.2.2.Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do dezynfekcji dłoni przy
wejściu oraz zakrywania ust i nosa.

7.2.3. Wszyscy pracownicy oraz wychowankowie zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z
mydłem, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem, po powrocie ze
świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

7.2.4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Toalety dezynfekowane są na bieżąco. Łazienki i prysznice dezynfekowane są każdorazowo po użyciu, które korzystający zgłasza
dyżurującej osobie.

Załącznik nr 7 – Rejestr dezynfekcji

7.2.5.  Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na
opakowaniu lub w karcie charakterystyki środka dezynfekującego. Pracownicy zapoznani są z treścią kart charakterystyki  Załącznik nr 8 – Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z kartami charakterystyki.
Przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,
przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

7.2.6. Wszystkim pracownikom zapewniono dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki
ochronne na usta i nos, rękawice jednorazowe)  Załącznik nr 9 – potwierdzenie odbioru środków ochrony indywidualnej

7.2.7.  W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono instrukcje dotyczące mycia
rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk. Pracowników zapoznano z treścią tych instrukcji

            Załącznik nr 6 – Oświadczenie pracownika o zapoznaniu z instrukcją i  procedurą.

Część III

7.3.

Gastronomia

7.3.1.  Wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego
pracowników: środki ochrony indywidualnej, zapewniono płyny dezynfekcyjne do czyszczenia powierzchni i sprzętów, wprowadzono obowiązek mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

7.3.2. Wprowadzono z procedury dotyczące higieny i zdrowia pracowników w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego.

7.3.3.  Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych. Ograniczono liczbę osób przebywających w tym samym czasie na terenie stołówki.

7.3.4. Przed wejściem na teren stołówki umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.

7.3.5. Stoliki na stołówce zostały ustawione z zachowaniem odległości min. 2 m. Przy stoliku zasiada jedna osoba.

7.3.6. Opracowano zasady korzystania ze stołówki.

7.3.7. Opracowano instrukcje mycia i dezynfekcji podłogi, sprzętu meblowego oraz powierzchni
wspólnych stołówki oraz kuchni. 
Załącznik nr 7 – Rejestr dezynfekcji

7.3.8. Wielorazowe naczynia i sztućce zmywane są w zmywarce w temperaturze min. 60ºC.

7.3.9. Personel kuchenny nie ma kontaktu z pozostałymi pracownikami i wychowankami.

7.3.10. Dostarczane produkty i półprodukty są dokładnie myte lub dezynfekowane.

 

Część IV

7.4.


Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu placówki

7.4.1. Do pracy w podmiocie mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.

7.4.2.  W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy.
Ich obowiązkiem jest pozostanie w domu i udanie się do lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli wynik testu na koronawirusa będzie pozytywny należy natychmiast poinformować pracodawcę i skontaktować się telefonicznie
z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Lublinie (Tel. (81) 4787147, (81) 4787113,
(81)4787114) w godz. 7: 30- 15:05 po godz. 15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego 607 244 860 

7.4.3.  Pracownicy mają obowiązek poinformowania dyrektora o każdym możliwym kontakcie z osobą
zakażoną lub przebywającą na kwarantannie.

7.4.4. W zajęcia opiekuńcze z dziećmi nie są angażowane osoby powyżej 60 roku życia lub z
istotnymi problemami zdrowotnymi.

7.4.5.  Wyznaczono, przygotowano i wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący pomieszczenie/wydzielono obszar, w którym będzie możliwa izolacja osoby w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Całe pomieszczenie wraz z wyposażeniem (klamki, uchwyty, meble) Izolatorium – sala 33, w którym/ej  przebywał pracownik będzie gruntownie sprzątane, zdezynfekowane przez
pracownika placówki wyposażonego w odzież ochronną.

7.4.6. W przypadkuwystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Pracownik z niepokojącymi objawami udaje się do lekarza pierwszego kontaktu. Karetkę pogotowia wzywamy, jeżeli u pracownika z niepokojącymi objawami występują duszności. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie informujemy powiatowąstację sanitarno-epidemiologiczną.

7.4.7. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych wychowanków, powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  w Lublinie (Tel.  (81)4787147, (81)4787113, (81) 4787114 w godz. 7: 30- 15:05 po godz. 15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego 607 244 860 i stosować się ściśle do wydanych instrukcji
i poleceń.

7.4.8. W danym miejscu np. drzwi wejściowe itp. umieszczono potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

7.4.9. W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, należy sporządzić listę osób przebywających w tym samym czasie w części lub częściach podmiotu. Osoby te mają obowiązek stosowania się do wytycznych GIS dla osób mających styczność z zakażonym dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl

7.4.10. W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika obszar, w którym się poruszał należy poddać
gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.

7.4.11. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub udzielenia porady.

7.4.12.  Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

Część V

7.5.


Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka

7.5.1. Z placówki może korzystać wyłącznie wychowanek zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, taka osoba nie może korzystać z usług placówki.

7.5.2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u wychowanka przebywającego w placówce
umieszcza się go w Izolatorium – sala 33 i sprawdza się mu temperaturę. W Izolatorium – sali 33 wychowanek przebywa pod opieką personelu.

7.5.3. Placówka kontaktuje się z rodzicami zgodnie z punktem 4.7.

7.5.4. W przypadku, gdy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, osoba taka pozostaje w izolacji i ma obowiązek skorzystania z teleporady medycznej. Rodzice dziecka mają obowiązek niezwłocznego odbioru dziecka z bursy oraz udania się do lekarza pierwszego kontaktu.

7.5.5. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia, np., gdy występują duszności u wychowanka należy wezwać karetkę pogotowia, informując o podejrzeniu zakażenia korona wirusem oraz kontaktujemy się z  rodzicami. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie informujemy powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.

7.5.6. Jeżeli wynik testu na koronawirusa u wychowanka będzie pozytywny rodzic natychmiast musi
poinformować dyrektora placówki. Dyrektor placówki kontaktuje się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Lublinie (Tel. (81)4787147, (81)4787113, (81)4787114  ) w godz. 7: 30- 15:05 po godz. 15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego Tel 607 244 860  i  stosować się ściśle do
wydanych instrukcji i poleceń.

7.5.7. Wyznaczono, przygotowano i wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący Izolatorium –
sala 33, w którym będzie możliwa izolacja dziecka w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Całe pomieszczenie wraz z wyposażeniem (klamki, uchwyty, meble) Izolatorium, w którym przebywał wychowanek będzie gruntownie sprzątane, zdezynfekowane przez pracownika placówki wyposażonego w odpowiednio odzież ochronną.

7.5.8. W przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka, należy sporządzić listę osób przebywających w tym samym czasie w części lub częściach podmiotu. Osoby te mają obowiązek stosowania się do wytycznych GIS dla osób mających styczność z zakażonym dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl

7.5.9. W przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka obszar, w którym się poruszał należy poddać
gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.

7.5.10. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych wychowanków, powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną   w Lublinie (Tel.  (81)4787147, (81)4787113, (81)4787114) w godz. 7:30 – 15:05 po godz. 15:00 Dyżur Oddziału Przeciwepidemicznego 607 244 860 i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.

7.5.11. W danym miejscu np. drzwi wejściowe itp. umieszczono potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

7.5.12. W przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka, należy sporządzić i monitorować listę osób
przebywających w tym samym czasie w części lub częściach podmiotu. Osoby te mają obowiązek stosowania się do wydanych instrukcji i poleceń. 
GIS dla osób mających styczność z zakażonym dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl

7.5.13. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub udzielenia porady.

7.5.14. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa

8.
Załączniki lub inne dokumenty, które będą stosowane w tej procedurze

Załącznik nr 1
Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego lub wychowanka pełnoletniego o pobycie w Bursie Szkolnej nr 1 w Lublinie

Załącznik nr 2
Oświadczenie rodziców o zapoznaniu się z punktem 4 procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19

Załącznik nr 3
– Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka

Załącznik nr 4
– Zgoda pracownika na pomiar temperatury ciała

Załącznik nr 5
– Oświadczenie wychowanka o zapoznaniu się z procedurą i wytycznymi lub potwierdzenie, że wychowawca zapoznał wychowanków z procedurą

Załącznik nr 6
Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcjami i procedurą

Załącznik nr 7
Rejestr dezynfekcji możemy podzielić na sale, ciągi komunikacyjne itp.

Załącznik nr 8 Oświadczenie
pracownika o zapoznaniu się z  kartami charakterystyki

Załącznik nr 9
potwierdzenie odbioru środków ochrony indywidualnej

Załącznik nr 10
Rejestr wejść