21 MARCA ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI

Wielu z nas próbowało napisać wiersz. Często te przymiarki wypadały marnie, trafiały do szuflady. Sama potrzeba wyrażenia się w wierszu jest dowodem na naszą wrażliwość. Jest próbą wyrwania się ponad doczesność. Poezja jest sztuką trudną często niedocenianą. Różne bywały losy jej twórców: jedni doceniani, uwielbiani za życia, inni umierający samotnie w zapomnieniu i w biedzie. Poezja inspirowała i inspiruje umysły. Wyzwanie zdefiniowania poezji podejmowali i podejmują z różnym wynikiem jej twórcy – poeci.  

Święto Poezji obchodzone jest corocznie 21 marca a  ustanowione zostało przez UNESCO jesienią 1999 roku. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma „dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie”.

Nie wiem, co to poezja,
nie wiem, po co i na co,
wiem, że czasami ludzie
czytają wiersze i płaczą,
a potem sami piszą,
mozolnie i nieudolnie,
by od dławiącej ciszy
łkające serce uwolnić.

Władysław Broniewski

Czym jest poezja? Z okazji Święta poezji postanowiliśmy przybliżyć najciekawsze próby uchwycenia fenomenu sztuki pisania wierszem, takie małe okruchy wielkich myśli, które padły z ust znanych poetów i pisarzy.

Stanisław Barańczak: [Poezja] powinna być nieufnością. Krytycyzmem. Demaskatorstwem. Powinna być tym wszystkim aż do chwili, gdy z tej Ziemi zniknie ostatnie kłamstwo, ostatnia demagogia i ostatni akt przemocy.

Władysław Broniewski: Nie wiem, co to po­ezja, nie wiem, po co i na co, wiem, że cza­sa­mi lu­dzie czy­ta­ją wier­sze i pła­czą.

S. Eliot: Poezja nie służy wyładowaniu emocji, lecz ucieczce od emocji; nie służy wyrażeniu osobowości, lecz ucieczce od osobowości. Ale oczywiście tylko ci, którzy mają osobowość i emocje, wiedzą, co to znaczy chcieć od tego uciec.

Konstanty Ildefons Gałczyński: Moja poezja to jest noc księżycowa, wielkie uspokojenie;
kiedy poziomki słodkie w parowach i słodsze cienie.

Julia Hartwig: Odpowiedź na pytanie o istotę poezji jest mi nieznana. Rodzi się ona z pewnością z pewnej szczególnej wrażliwości i z potrzeby wyrażenia w sposób nowy, a więc własny, naszego stosunku do świata i do nas samych w formie wiersza, to jest w formie, która za wiersz może być przez czytelnika uznana.

Ryszard Kapuściński: Obecnie według definicji gatunkowych poezja to rodzaj wypowiedzi całkowicie subiektywnej, zmetaforyzowanej, opartej na wewnętrznych przeżyciach. Poezja wydaje się być bliższa muzyce niż literaturze.

Ryszard Krynicki: Im dłużej piszę wiersze, tym trudniej byłoby mi powiedzieć, czym jest poezja. Mógłbym tylko powtórzyć za Wisławą Szymborską….

Agnieszka Osiecka: Poeci ranni przez złe kobiety, piszą wiersze, poetki trafione w serce, piszą długie szare warkocze nie czesane od zeszłej niedzieli, piszą dzieci nie posłane do szkół…

Anna Piwkowska: Poezja jest oczywiście tajemnicą i jak każdą tajemnicę próbujemy ją zgłębić. To rodzaj żywiołowej mowy, transu i modlitwy jednocześnie. To także język, który, jak mówił Josif Brodski, „wie lepiej”.

Sylvia Plath: Mam wrażenie, że poezja jest tyrańską dyscypliną. Musisz gnać tak szybko i tak daleko na tak małej przestrzeni, i musisz puścić z ogniem wszystko, co ma drugorzędne znaczenie.

Tadeusz Różewicz: Czy poeta to człowiek, który pisze z suchymi oczami treny, bo musi dobrze widzieć ich formę?

Tomasz Różycki: Poezja jest częścią literatury, tą częścią, która ma działanie halucynogenne. Samo napisanie wiersza wymaga wprowadzenia się w odpowiedni nastrój i to powoduje, że nastrój przenosi się na odbiorców

Wisława Szymborska: Tylko co to takiego poezja? Niejedna chwiejna odpowiedź na to pytanie już padła. A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego jak zbawiennej poręczy. (…) Nie wierzę, by poezja mogła zmienić świat. Prawdziwi twórcy zła nie czytają wierszy.

Eugeniusz Tkaczyszyn – Dycki: Istotą poezji jest nie tyle zasadność, co bezzasadność napomknień i powtórzeń.

Julian Tuwim: Poezja jest to, proszę panów, skok, skok barbarzyńcy, który poczuł Boga!

ks. Jan Twardowski: Wiersze ocalają to, co podeptane. W dobie komputerów i techniki objawiają się jako coś ludzkiego, serdecznego, co nie jest zatrute nienawiścią, złością, sporami. Wnoszą ład i harmonię. Odkażają dzisiejszą rzeczywistość. 

Adam Zagajewski: Poezja jest czymś niezdefiniowalnym, im dłużej myślę o jej definicji, tym bardziej się komplikuje. (…) Jednak poezja tak naprawdę rozpina się pomiędzy próbą poznania i niemożnością poznania. Poeta patrzy na świat przez bardzo grube okulary, przez które obraz jest bardzo zniekształcony, ale dzięki tej deformacji może mówić więcej.

Czy  „dzieci nie posłane do szkół piszą wiersze”… ??? Może czytają?

Z okazji Światowego  Dnia Poezji zachęcamy naszych wychowanków i nie tylko

do pisania wierszy, a już choćby  do ich czytania.

Przewodnikiem dla wyborów niech będą proponowani twórcy,

 wskazani w zestawieniu cytatów.

Każdego dnia przeczytajmy sobie Dobry wierszyk, na Dobry wieczór.